Steven Spreitzer's ascents on 03/15/2020

Kanouse Mountain