Allen R. climbed Oxford Mountain on 12/18/2014
John Bialek (Pumpkinhead) climbed Oxford Mountain on 08/17/2012
Brian Lubbert climbed Oxford Mountain on 07/03/2012
George Grzyb climbed Oxford Mountain on 06/02/2012
Tina Schvejda climbed Oxford Mountain on 03/06/2012