Steven Spreitzer climbed Kanouse Mountain on 03/15/2020
John Rushman (Doc) climbed Kanouse Mountain on 01/18/2020
Mike Bellush climbed Kanouse Mountain on 09/03/2019
Lorraine Bellush climbed Kanouse Mountain on 09/03/2019
Mike Merunka climbed Kanouse Mountain on 08/12/2019